ماژول آثار ارجاع شده به داور

ماژول آثار ارجاع شده به داور


آثار ارجاع شده به داور

آثار ارجاع شده به داور

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول ونمایش تعدادکل آثار ارجاع شده به داور به همراه تعدادآثار ارجاع شده به داور جدید و آثار ارجاع شده به داور دراین جدول آثاری که داور ارجاع شده است نمایش داده می شود وبا انتخاب آن اثر میتوان آن اثر را مشاهده کرد

تصاویر