پنل اعضای کارگروه

پنل اعضای کارگروه


درخواست ها ی رسیده به اعضای کارگروه
درخواست های در حال بررسی توسط عضو کارگروه
درخواست های بررسی شده توسط عضو کارگروه
گواهی کلی اعضای کارگروه
راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

درخواست های رسیده به عضو کارگروه

شامل درخواست هایی هستند که به عضو کارگروه خاص که لاگین کرده است رسیده است : این قسمت شامل جدول هوشمند آثار رسیده به عضو کار گروه به همراه جستجوی هوشمند جدول با انتخاب اثر میتوان اطلاعات اثر مورد نظر را مشاهده کرد و در نهایت یک سری فرم پر کرد و فایل های مورد نظر را بار گذاری کرد وهمچنین اثررا ثبت نهایی ویا حتی ثبت اولیه کرد که در این صورت اگر تعدادمشخصی از اعضای کار گروه همین اثر را ثبت نهایی کرده باشند وضعیت اثر تکمیل کار گروه شده می شود.

درخواست های درحال بررسی توسط اعضای کارگروه

درخواست هایی هستند که به عضو کارگروه خاصی رسیده است وآن درخواست در وضعیت ثبت اولیه یا تاخیرنظرات عضو کارگروه قرار دارند دراین قسمت هم اثر میتوان با انتخاب اثر ومشاهده اطلاعات آن اثر آن اثر را ثبت نهایی ویا ثبت اولیه نمایید.

درخواست های بررسی شده توسط عضو کارگروه

درخواست هایی هستند که به عضو کارگروه خاصی که لاگین کرده است رسیده و وضعیت ان در خواست یا ثبت نهایی ویا تکمیل کارگروه شده هستند دراین حالت اثر مورد نظر را فقط میتوان مشاهده کرد امکان تغییر اطلاعات اثر وجود ندارد.

گواهی کلی اعضای کارگروه

گواهی است از نظرات عضو کارگروه که لاگین شده که یک نامه به همراه نظرات اعضای کارگروهی که توسط عضو کارگروه انجام شده است.

راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

با استفاده از دکمه میتوانید با توجه به دسترسی هایی که دارید راهنمای مربوط به هرپنل را مشاهده نمایید

تصاویر