پنل داوران

پنل داوران


درخواست ها ی داوری
درخواست های در حال داوری
درخواست های داوری شده
گواهی کلی داوری
راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

درخواست های داوری

شامل درخواست هایی هستند که به داوری خاص که لاگین کرده است نمایش داده می شود

درخواست های در حال داوری

درخواست هایی هستند که به داور خاصی رسیده اند والان در وضعیت ثبت اولیه یا تاخیر داوری قرار دارند

درخواست های داوری شده

درخواست هایی هستند که به داور خاصی که لاگین کرده است رسیده و وضعیت ان در خواست یا ثبت نهایی ویا تکمیل داوری شده هستند

گواهی کلی داوران

گواهی است از داوری های داور لاگین شده که یک نامه به همراه داوری هایی که توسط داور انجام شده است.

راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

با استفاده از دکمه میتوانید با توجه به دسترسی هایی که دارید راهنمای مربوط به هرپنل را مشاهده نمایید

تصاویر