آزمونگر

آزمونگر


امکان بررسی نمونه ها
امکان تایید نمونه و ارجاع نمونه از آزمونگر به مدیر فنی

بررسی نمونه ها

آزمونگر میتواند نمونه ها رسیده را مورد بررسی قرار دهد

تأیید و ارجاع نمونه به مدیر فنی

امکان تأیید وارجاع نمونه از آزمونگر به مدیر فنی وجود دارد.

تصاویر