ماژول درخواست ها

ماژول درخواست ها


آثار جدید
آثار رد شده
آثار ثبت اولیه
آثار ارجاع شده به صاحب اثر
همه آثار

آثار جدید

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول امکان مشاهده درخواست ها آثاری که ثبت نهایی شده اند به همراه تعداد کل آثاری که ثبت نهایی شده اند وتعدادآثاری که جدیدا ثبت نهایی شده اند امکان انتخاب درخواست ومشاهده نویسندگان واطلاعات اثر به همراه آثاری که توسط نویسنده همکار ثبت شده به همراه اثر که برای چه کسانی ارسال شده مشاهده لاگ اثر مشاهده فایل های پاک شده اثر وسایر موارد وامکان تغییر وضعیت اثربه:
رد شده
ارجاع به صاحب اثر
ارجاع به عضو کار گروه
ارجاع به سرپرست کار گروه
ارجاع به داور
ارجاع به داور نهایی
ارجاع به سرویراستار
ارجاع به شورای کتاب
ارجاع به صفحه آرا
پذیرش نهایی

آثار رد شده

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول امکان مشاهده درخواست ها آثاری که ثبت نهایی شده اند به همراه تعداد کل آثاری که ثبت نهایی شده اند وتعدادآثاری که جدیدا ثبت نهایی شده اند امکان انتخاب درخواست ومشاهده نویسندگان واطلاعات اثر به همراه آثاری که توسط نویسنده همکار ثبت شده به همراه اثر که برای چه کسانی ارسال شده مشاهده لاگ اثر مشاهده فایل های پاک شده اثر وسایر موارد

آثار ثبت اولیه

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول امکان مشاهده درخواست ها آثاری که ثبت اولیه شده اند به همراه تعداد کل آثاری که ثبت نهایی شده اند وتعدادآثاری که جدیدا ثبت نهایی شده اند امکان انتخاب درخواست ومشاهده نویسندگان واطلاعات اثر به همراه آثاری که توسط نویسنده همکار ثبت شده مشاهده لاگ اثر مشاهده فایل های پاک شده اثر وسایر موارد وامکان تغییر وضعیت اثر در این حالت وجود ندارد.

آثار ارجاع شده به صاحب اثر

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول امکان مشاهده درخواست ها آثاری که به صاحب اثر ارجاع شده اند شده اند به همراه تعداد کل آثاری که ثبت نهایی شده اند وتعدادآثاری که جدیدا ثبت نهایی شده اند امکان انتخاب درخواست ومشاهده نویسندگان واطلاعات اثر به همراه آثاری که توسط نویسنده همکار ثبت شده به همراه اثر که برای چه کسانی ارسال شده مشاهده لاگ اثر مشاهده فایل های پاک شده اثر وسایر موارد وامکان تغییر وضعیت اثربه:
رد شده
ارجاع به صاحب اثر
ارجاع به عضو کار گروه
ارجاع به سرپرست کار گروه
ارجاع به داور
ارجاع به داور نهایی
ارجاع به سرویراستار
ارجاع به شورای کتاب
ارجاع به صفحه آرا
پذیرش نهایی

همه آثار

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول امکان مشاهده کل آثار ردشده وآثار جدید وآثار ارجاع شده به صاحب اثروآثار ثبت اولیه همه را در این قسمت میتواند مشاهده کند به همراه اثر که برای چه کسانی ارسال شده مشاهده لاگ اثر مشاهده فایل های پاک شده اثر وسایر موارد وامکان تغییر وضعیت اثربه:
رد شده
ارجاع به صاحب اثر
ارجاع به عضو کار گروه
ارجاع به سرپرست کار گروه
ارجاع به داور
ارجاع به داور نهایی
ارجاع به سرویراستار
ارجاع به شورای کتاب
ارجاع به صفحه آرا
پذیرش نهایی

تصاویر