ماژول آثار ارجاع شده به اعضای کارگروه

ماژول آثار ارجاع شده به اعضای کارگروه


آثار ارجاع شده به اعضای کارگروه

آثار ارجاع شده به اعضای کارگروه

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول ونمایش تعدادکل آثار ارجاع شده به سرپرست کارگروه به همراه تعدادآثار ارجاع شده به سرپرست کارگروه جدید و آثار ارجاع شده به اعضای کارگروه دراین جدول آثاری که اعضای کارگروه ارجاع شده است نمایش داده می شود وبا انتخاب آن اثر میتوان آن اثر را مشاهده کرد

تصاویر