ماژول آثار ارجاع شده به صفحه آرا

ماژول آثار ارجاع شده به صفحه آرا


آثار ارجاع شده به صفحه آرا

آثار ارجاع شده به صفحه آرا

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول ونمایش تعدادکل آثار ارجاع شده به صفحه آرا به همراه تعدادآثار ارجاع شده به صفحه آرا جدید و آثار ارجاع شده به صفحه آرا دراین جدول آثاری که صفحه آرا ارجاع شده است نمایش داده می شود وبا انتخاب آن اثر میتوان آن اثر را مشاهده کرد

تصاویر