ماژول آثار ارجاع شده به سرپرست کارگروه

ماژول آثار ارجاع شده به سرپرست کارگروه


آثار ارجاع شده به سرپرست کارگروه

آثار ارجاع شده به سرپرست کارگروه

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول ونمایش تعدادکل آثار ارجاع شده به سرپرست کارگروه به همراه تعدادآثار ارجاع شده به سرپرست کارگروه جدید و آثار ارجاع شده به سرپرست کارگروه تاخیر در صورت تاخیر در جواب اثر دراین جدول آثاری که سرپرست کارگروه ارجاع شده است نمایش داده می شود وبا انتخاب آن اثر میتوان آن اثر را مشاهده کردویا تغییر وضعیت داد به:
رد شده
ارجاع به کارشناس
ارجاع به داوران

تصاویر