ماژول آثار ارجاع شده به شورای کتاب

ماژول آثار ارجاع شده به شورای کتاب


آثار ارجاع شده به شورای کتاب

آثار ارجاع شده به شورای کتاب

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول ونمایش تعدادکل آثار ارجاع شده به شورای کتاب به همراه تعدادآثار ارجاع شده به شورای کتاب جدید و آثار ارجاع شده به شورای کتاب دراین جدول آثاری که شورای کتاب ارجاع شده است نمایش داده می شود وبا انتخاب آن اثر میتوان آن اثر را مشاهده کرد

تصاویر