ماژول آثار ارجاع شده به ویراستار

ماژول آثار ارجاع شده به ویراستار


آثار ارجاع شده به ویراستار

آثار ارجاع شده به ویراستار

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول ونمایش تعدادکل آثار ارجاع شده به داورنهایی به همراه تعدادآثار ارجاع شده به داورنهایی جدید و آثار ارجاع شده به ویراستار دراین جدول آثاری که ویراستار ارجاع شده است نمایش داده می شود وبا انتخاب آن اثر میتوان آن اثر را مشاهده کرد

تصاویر

a