ماژول آثار ارجاع شده به داورنهایی

ماژول آثار ارجاع شده به داورنهایی


آثار ارجاع شده به داورنهایی

آثار ارجاع شده به داورنهایی

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول ونمایش تعدادکل آثار ارجاع شده به داورنهایی به همراه تعدادآثار ارجاع شده به داورنهایی جدید و آثار ارجاع شده به داور دراین جدول آثاری که داور نهایی ارجاع شده است نمایش داده می شود وبا انتخاب آن اثر میتوان آن اثر را مشاهده کرد ویا تغییر وضعیت داد به:
رد شده
اصلاحات

تصاویر