ماژول دسترسی

ماژول دسترسی


کاربران
گروه های کاربری
ادغام کاربران

کاربران

جدول کاربران با جستجوی هوشمند در تمام ستون ها در این قسمت می توان کاربری را تعریف کرد واطلاعات کاربرانی که قبلا ثبت نام کرده اند را مشاهده کرد

گروه های کاربری

جدول گروه های کاربری با جستجوی هوشمند در تمام ستون ها در این قسمت می توان گروه های کاربری را تعریف کردودسترسی هرقسمت را مشخص کرد . واطلاعات گروه های کاربری که قبلا ثبت نام کرده اند را مشاهده کرد صورت می گیرد که با فشردن دگمه جستجو جدولی هوشمند به همراه اطلاعات آن داور نمایش داده می شود.

ادغام کاربران

در این قسمت با انتخاب نام ونام خانوادگی فرد اگر دوبار در سیستم وجود داشته باشد امکان ادغام کاربران هم نام وجود دارد

تصاویر