ماژول داور

ماژول داور


تعریف داور جدید
تعریف عضو داور
تعریف سرپرست داور

تعریف داور جدید

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول و آثار ارجاع شده به صفحه آرا دراین جدول داور نمایش داده می شود دراین قسمت داور جدید را تعریف می کنیم

تعریف عضو داور

دراین قسمت میتوان از جدول لیست کاربران فردی را به عنوان عضو داور انتخاب کرده وآن فرد را به عنوان عضو داور تعریف کنیم. دراین قسمت لیست اعضای این داور هم قابل مشاهده است

تعریف سرپرست داور

دراین قسمت افرادی که عضو داور هستند قابل مشاهده هستند که میتوان ان فرد را به عنوان سرپرست داور انتخاب ودکمه سرپرست شود را انتخاب وعضو کار گروه مورد نظر را سرپرست کرد.

تصاویر