قسمت فروشگاه و فروش دوره های آموزشی

قسمت فروشگاه و فروش دوره های آموزشی


امکان تعریف دوره های آموزشی و کارگاه ها و در یافت وجه آنلاین
امکان ثبت نام دوره ها برای دانشجویان
امکان تعریف تخفیف برای گروه های کاربری اساتید، دانشجویان و ..

تعریف دوره ها وکارگاه ها

دراین قسمت میتوان دوره های آموزشی وکارگاه ها ی آموزشی را تعریف کرد وپرداخت به صورت آنلاین می باشد.

ثبت نام دوره ها

امکان ثبت نام دانشجویان در این دوره ها وجود دارد.

تعریف تخفیف گروه های کاربری

امکان تعریف تخفیف برای گروه های کاربری اساتید، دانشجویان و .. دراین قسمت وجود دارد.

تصاویر