ماژول گزارشات

ماژول گزارشات


گزارش گیری کتاب
گزارش گیری ازوضعیت داوران
گزارش گیری ازوضعیت کاربران
گزارش گیری از کاربران بر اساس نقش
گزارش گیری بر اساس نمایه ها
گزارش گیری بر اساس تاریخ نمایه ها

گزارش گیری کتاب

براساس وضعیت کتاب و تاریخ شروع وتاریخ پایان که با انتخاب این گزینه ها وفشردن دکمه جستجو کتاب مورد نظر در جدولی هوشمند نمایش داده می شود

گزارش گیری ازوضعیت داوران

گزارش گیری براساس نام داور,وضعیت,تاریخ شروع وتاریخ پایان داوری صورت می گیرد که با فشردن دگمه جستجو جدولی هوشمند به همراه اطلاعات آن داور نمایش داده می شود.

گزارش گیری ازوضعیت کاربران

گزارش گیری براساس نام کاربران که کاربر موردنظر چه نقشی دارد به همراه جدول واطلاعات کاربر ونقش های ان نمایش داده می شود.

گزارش گیری از کاربران بر اساس نقش

گزارش گیری برا اساس نقش آن فرد صورت میگیرد که با فشردن دکمه جستجو جدولی هوشمنداطلاعات شخص نمایش داده می شود.

گزارش گیری بر اساس نمایه ها

گزارش گیری براساس نمایه انتخابی برای کتاب انجام می شود که با کلیک بر روی جستجو جدولی هوشمند به همراه اطلاعات آن اثر نمایش داده می شود

گزارش گیری بر اساس تاریخ نمایه ها

گزارش گیری برا اساس نوع نمایه و انتخاب نمایه وتاریخ صورت می گیرد که با فشردن دگمه ی جستجو میتوان اطلاعات آن اثر را مشاهده کرد

تصاویر