ماژول کارگروه

ماژول کارگروه


تعریف کارگروه جدید
تعریف عضو کار گروه
تعریف سرپرست کار گروه

تعریف کارگروه جدید

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول و آثار ارجاع شده به صفحه آرا دراین جدول کارگروه نمایش داده می شود دراین قسمت کارگروه جدید را تعریف می کنیم

تعریف عضو کار گروه

دراین قسمت میتوان از جدول لیست کاربران فردی را به عنوان عضو کار گروه انتخاب کرده وآن فرد را به عنوان عضو کار گروه تعریف کنیم. دراین قسمت لیست اعضای این کار گروه هم قابل مشاهده است

تعریف سرپرست کار گروه

دراین قسمت افرادی که عضو کار گروه هستند قابل مشاهده هستند که میتوان ان فرد را به عنوان سرپرست کار گروه انتخاب ودکمه سرپرست شود را انتخاب وعضو کار گروه مورد نظر را سرپرست کرد.

تصاویر