مدیر فنی

مدیر فنی


امکان ارجاع نمونه ها به مدیر فنی
امکان ارجاع نمونه ها از مدیر فنی به آزمونگر
امکان تعریف هزینه ی بررسی و آماده سازی توسط مدیر فنی

ارجاع نمونه به مدیر فنی

امکان ارجاع نمونه ها به مدیر فنی وجو دارد.

ارجاع نمونه از مدیر فنی به آزمونگر

امکان ارجاع نمونه ها از مدیر فنی به آزمونگر وجود دارد.

تعریف هزینه بررسی و آماده سازی نمونه

امکان تعریف هزینه ی بررسی و آماده سازی توسط مدیر فنی انجام میگیرد..

تصاویر