ماژول پیام ها

ماژول پیام ها


پیام های من
ارسال ایمیل گروهی

پیام های من

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول امکان مشاهده پیام های ارسال شده در وضعیت های:
ارجاع به کارشناس
ارجاع به صاحب اثر
رد شده
ونمایش تعدادکل پیام ها به همراه تعدادپیام های جدید امکان پیام های تاخیر در صورت تاخیر در جواب اثر

ارسال ایمیل گروهی

شامل انتخاب گیرنده در هر نقشی که باشد به همراه انتخاب فرد براساس نقش اش انتخاب عنوان ایمیل ومتن ایمیل وارسال به شخص انتخاب شده

تصاویر