پذیرش

پذیرش


امکان تعریف مدیران فنی از بین کاربران سیستم
امکان تعریف آزمونگران از بین کاربران سیستم
امکان ثبت آزمایش های جدید
جدول آزمون هایی که همه نمونه های آن پرداخت شده با قابلیت جستجوی هوشمند
امکان چاپ بارکد برای هر نمونه ، برای دسترسی راحت به اطلاعات نمونه
امکان تایید نمونه
امکان ارجاع نمونه به مدیر فنی برای بررسی
امکان بررسی وضعیت پرداخت هر نمونه
امکان تحویل فاکتور هر آزمون و نمونه
امکان گزارشگیری از نمونه ها

تعریف مدیران فنی

دراین قسمت میتوان ازبین کاربران موجود در سیستم کاربری را به عنوان مدیر فنی انتخاب کرد.

تعریف آزمونگر

دراین قسمت قسمت میتوان از بین کاربران موجود در سیستم یک کاربر را به عنوان آزمونگر تعریف کرد.

ثبت آزمایش ها

دراین قسمت میتوان آزمایش جدیدی را تعریف کرد .

نمونه های پرداخت شده

جدول آزمون هایی که همه نمونه های آن پرداخت شده با قابلیت جستجوی هوشمند را میتوان در این قسمت مشاهده کرد.

امکان چاپ بارکد

امکان چاپ بارکد برای هر نمونه ، برای دسترسی راحت به اطلاعات نمونه وجود دارد.

امکان تایید نمونه

دراین قسمت امکان تایید نمونه توسط استاد وجود دارد.

امکان ارجاع نمونه به مدیر فنی برای بررسی

نمونه به مدیر فنی دراین قسمت ارجاع داده می شود ومدیر فنی آن نمونه را مورد بررسی قرار می دهد.

وضعیت پرداخت هر نمونه

امکان بررسی وضعیت پرداخت هر نمونه وجود دارد.

امکان تحویل فاکتور

امکان تحویل فاکتور هر آزمون و نمونه وجود دارد.

امکان گزارشگیری

امکان گزارش گیری از نمونه ها دراین قسمت وجود دارد.

تصاویر