ثبت درخواست آزمون و ثبت مشخصات نمونه ها

ثبت درخواست آزمون و ثبت مشخصات نمونه ها


ثبت مشخصات نمونه توسط کاربر بصورت اینترنتی
امکان ثبت مشخصات بصورت دسته ای برای کاهش اتلاف وقت کاربر
امکان تعیین نوع استفاده از تخفیف با توجه به قرارداد دانشگاه با ارگان ها
امکان ارسال نمونه ها برای استاد برای کسر هزینه از گرنت اساتید
اساتید این امکان را دارند که چند نمونه را تایید و چند نمونه را تایید نکنند
دانشجو این امکان را دارد که هزینه ی نمونه های تایید نشده توسط استاد را شخصا پرداخت کند
جدول همه سوابق آزمون ها نمونه های کاربر با قابلیت جستجوی هوشمند
امکان دانلود فایل نتایج توسط کاربر بصورت آنلاین
امکان پرینت فاکتور بصورت آنلاین (برای مهر و امضا باید حضوری مراجعه شود با امکان ثبت سابقه)
مشخص شدن وضعیت پرداخت هر نمونه در پنل کاربر

ثبت نمونه

ثبت مشخصات نمونه توسط کاربر بصورت اینترنتی

ثبت مشخصات بصورت دسته ای

امکان ثبت مشخصات بصورت دسته ای برای کاهش اتلاف وقت کاربر

تعیین نوع استفاده از تخفیف ها

امکان تعیین نوع استفاده از تخفیف با توجه به قرارداد دانشگاه با ارگان ها

امکان ارسال نمونه ها

امکان ارسال نمونه ها برای استاد برای کسر هزینه از گرنت اساتید

انتخاب نمونه هاتوسط اساتید

اساتید این امکان را دارند که چند نمونه را تایید و چند نمونه را تایید نکنند

پرداخت نمونه توسط دانشجو

دانشجو این امکان را دارد که هزینه ی نمونه های تایید نشده توسط استاد را شخصا پرداخت کند

سوابق آزمون ها

جدول همه سوابق آزمون ها نمونه های کاربر با قابلیت جستجوی هوشمند

دانلود فایل نتایج

امکان دانلود فایل نتایج توسط کاربر بصورت آنلاین

امکان پرینت فاکتور

امکان پرینت فاکتور بصورت آنلاین (برای مهر و امضا باید حضوری مراجعه شود با امکان ثبت سابقه)

وضعیت پرداخت نمونه

مشخص شدن وضعیت پرداخت هر نمونه در پنل کاربر

تصاویر