پنل صفحه آرا

پنل صفحه آرا


درخواست ها ی رسیده به صفحه آرا
درخواست های در حال بررسی توسط صفحه آرا
درخواست های بررسی شده توسط صفحه آرا
راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

درخواست ها ی رسیده به صفحه آرا

شامل درخواست هایی هستند که به رسیده به صفحه آرا خاص که لاگین کرده است با انتخاب آن اثر میتوان برروی اثر مورد نظر یادداشت گذاشت وان اثر را ثبت نهایی ویا حتی ثبت اولیه کرد امکان گزارش گیری از اثر وجود دارد

درخواست های درحال بررسی توسط صفحه آرا

درخواست هایی هستند که به عضو صفحه آرا خاصی رسیده است وآن درخواست در وضعیت ثبت اولیه یا تاخیرنظرات توسط صفحه آرا قرار دارند با انتخاب آن اثر میتوان برروی اثر مورد نظر یادداشت گذاشت وان اثر را ثبت نهایی ویا حتی ثبت اولیه کرد امکان گزارش گیری از اثر وجود دارد

درخواست های بررسی شده توسط صفحه آرا

درخواست هایی هستند که به صفحه آرا خاصی که لاگین کرده است رسیده و وضعیت ان در خواست یا ثبت نهایی هستند فقط اطلاعات ان اثر رامیتوان مشاهده کرد. امکان گزارش گیری وجود دارد.

راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

با استفاده از دکمه میتوانید با توجه به دسترسی هایی که دارید راهنمای مربوط به هرپنل را مشاهده نمایید

تصاویر