ماژول صفحه آرا

ماژول صفحه آرا


تعریف صفحه آرا جدید
تعریف صفحه آرا

تعریف صفحه آرا جدید

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول و آثار ارجاع شده به صفحه آرا دراین جدول صفحه آرا نمایش داده می شود دراین قسمت صفحه آرا جدید را تعریف می کنیم

تعریف عضو صفحه آرا

دراین قسمت میتوان از جدول لیست کاربران فردی را به عنوان صفحه آرا انتخاب کرده . دراین قسمت لیست آثار ارجاع شده به این صفحه آرا هم قابل مشاهده است

تصاویر