پنل سرویراستار

پنل سر ویراستار


درخواست ها ی رسیده به سر ویراستار
درخواست های در حال بررسی توسط سرویراستار
درخواست های بررسی شده توسط سرویراستار
راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

درخواست ها ی رسیده به سرویراستار

شامل درخواست هایی هستند که به سرویراستاری خاص که لاگین کرده است رسیده شامل جدول با جستجوی هوشمند است که با انتخاب آن اثر میتوان برروی اثر مورد نظریادداشت گذاری کرد وهمچنین اثر مورد نظر را ثبت نهایی وحتی ثبت اولیه کرد ویا تغییر وضعیت دادبه:
ارسال به ویراستار امکان گزارش گیری وجود دارد.

درخواست های درحال بررسی توسط سرویراستار

درخواست هایی هستند که به عضو سرویراستار خاصی رسیده است وآن درخواست در وضعیت ثبت اولیه یا تاخیرنظرات سرویراستار قرار دارند شامل جدول با جستجوی هوشمند است که با انتخاب آن اثر میتوان برروی اثر مورد نظریادداشت گذاری کرد وهمچنین اثر مورد نظر را ثبت نهایی وحتی ثبت اولیه کرد ویا تغییر وضعیت دادبه:
ارسال به ویراستار
امکان گزارش گیری وجود دارد.

درخواست های بررسی شده توسط سرویراستار

درخواست هایی هستند که به سر ویراستار خاصی که لاگین کرده است رسیده و وضعیت ان در خواست یا ثبت نهایی هستند وفقط میتوان اثر مورد نظر را مشاهده کرد. امکان گزارش گیری وجود دارد.

راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

با استفاده از دکمه میتوانید با توجه به دسترسی هایی که دارید راهنمای مربوط به هرپنل را مشاهده نمایید

تصاویر