پنل سرپرست کارگروه

پنل سرپرست کارگروه


آثار رسیده به سرپرست کارگروه
آثار در حال بررسی توسط سرپرست کارگروه
آثار بررسی شده توسط سرپرست کارگروه
آثار تکمیل کارگروه شده
آثار تکمیل داوری شده
آثار تکمیل ویراستاری شده
راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

آثار رسیده به سرپرست کارگروه

شامل درخواست هایی هستند که به سرپرست کارگروهی است که لاگین کرده است ارسال شده است دراین حالت اثری که به سرپرست رسیده است را میتوان در جدول با جستجوی هوشمند مشاهده کرد و با انتخاب آن اثر واطلاعات آن اثر را مشاهده کرد وفرم مورد نظر خود را پرکنید وسپس میتوان آن اثر را ثبت نهایی و یا ثبت اولیه کرد :ویا تغییر وضعیت دادبه رد شده
ارجاع به کارشناس
ارجاع به اعضای کار گروه
ارجاع به داوران

آثار در حال بررسی توسط سرپرست کارگروه

درخواست هایی هستند که به سرپرست کارگروه خاصی رسیده است وآن درخواست در وضعیت ثبت اولیه یا تاخیرنظرات سرپرست کارگروه قرار دارند دراین حالت اثر را میتوان ثبت اولیه ویا ثبت نهایی کرد ویاتغییر وضعیت داد به: رد شده
ارجاع به کارشناس
ارجاع به اعضای کار گروه
ارجاع به داوران

آثار بررسی شده توسط سرپرست کارگروه

درخواست هایی هستند که به سرپرست کارگروه خاصی که لاگین کرده است رسیده و وضعیت ان در خواست یا ثبت نهایی ویا تکمیل کارگروه شده ویا تکمیل داوری شده ویا تکمیل ویراستاری شده هستند دراین حالت فقط اثر را میتوان مشاهده کرد.

آثار تکمیل کارگروه شده

اثری است که توسط تعداد مشخصی از اعضای کار گروه ثبت نهایی شده ووضعیت آن اثر تکمیل کار گروه شده می شود در این جدول قرار میگیرند. در این حالت فقط اثر مورد نظر واطلاعات آن اثر را فقط میتوان مشاهده کرد.

تکمیل ویراستاری

دراین حالتاثری است که توسط تعداد مشخصی از ویراستارها ثبت نهایی شده است ووقتی توسط تعدادی مشخص از ویراستار ها ثبت نهایی شود وضعیت اثر تکمیل ویراستاری شده می شود. فقط امکان مشاهده اثر وجود دارد امکان تغییر وجود ندارد.

تکمیل داوری

دراین حالت اثری است که توسط تعداد مشخصی از داورها ثبت نهایی شده است ووقتی توسط تعدادی مشخص از داور ها ثبت نهایی شود وضعیت اثر تکمیل ویراستاری شده می شود. دراین حالت امکان تغییر وضعیت به: رد شده
ارجاع به کارشناس
ارجاع به صاحب اثر
ارجاع به داور نهایی

راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

با استفاده از دکمه میتوانید با توجه به دسترسی هایی که دارید راهنمای مربوط به هرپنل را مشاهده نمایید

تصاویر