ماژول تنظیمات

ماژول تنظیمات


تنظیمات اولیه
تنظیمات گواهی ها
تنظیمات متون پیش فرض
تنظیمات نامه ها
تنظیمات پرسش های چک لیست
تنظیمات نمایه ها

تنظیمات اولیه

تنظیمات اولیه شامل:
تعدادویراستارها
تعدادداوران
نعدادکارگروه ها
مبلغ پرداختی به داور
مهلت پاسخ همه نقش ها
وانتخاب نوع فایل ارسالی کتاب

تنظیمات گواهی ها

شامل: گواهی داوری
گواهی کلی داوری
گواهی اعضای کار گروه
گواهی کلی اعضای کار گروه

تنظیمات متون پیش فرض

شامل: متن پیش فرض برای ارسال نامه برای نقش های مختلف
متن پیش فرض برای توضیحات به همراه ارسال اثربرای نقش های مختلف

تنظیمات نامه ها

متن پیش فرض نامه به نقش های مختلف جهت پاسخ به اثر وتاخیر در پاسخ به اثر
متن پیش فرض نامه به مسیول بخش
متن پیش فرض قرار دادتالیف

تنظیمات پرسش های چک لیست

امکان تعریف پرسش های چک لیست وویرایش وانتخاب پرسش های چک لیست وجا به جا کردن آنها وجود دارد.

تنظیمات نمایه ها

تعریف نمایه های مختلف نمایه عنوان:
تعریف نمایه عنوان وانتخاب ان نمایه وحذف آن
نمایه موضوعی:
تعریف نمایه موضوعی وانتخاب ان نمایه وحذف آن
نمایه مولف:
تعریف نمایه مولف وانتخاب ان نمایه وحذف آن

تصاویر