پنل شورای کتاب

پنل شورای کتاب


درخواست ها ی رسیده به عضو شورا
درخواست های در حال بررسی توسط عضو شورا
درخواست های بررسی شده توسط عضو شورا
راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

درخواست ها ی رسیده به عضو شورا

شامل درخواست هایی هستند که به عضو شورای که لاگین کرده است با انتخاب ان اثر میتوان ان اثر را ثبت نهایی ویا حتی ثبت اولیه کرد وبر روی اثر یادداشت گذاشت امکان گزارش گیری وجود دارد.

درخواست های درحال بررسی توسط عضو شورا

درخواست هایی هستند که به عضو شورای خاصی رسیده است وآن درخواست در وضعیت ثبت اولیه یا تاخیرنظرات توسط عضو شورای کتاب قرار دارند با انتخاب ان اثر میتوان ان اثر را ثبت نهایی ویا حتی ثبت اولیه کرد وبر روی اثر یادداشت گذاشت امکان گزارش گیری وجود دارد.

درخواست های بررسی شده توسط شورای کتاب

درخواست هایی هستند که به عضو شورای خاصی که لاگین کرده است رسیده و وضعیت ان در خواست یا ثبت نهایی هستند فقط میتوان اثر را مشاهده کرد امکان گزارش گیری وجود دارد

راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

با استفاده از دکمه میتوانید با توجه به دسترسی هایی که دارید راهنمای مربوط به هرپنل را مشاهده نمایید

تصاویر