ماژول شورای کتاب

ماژول شورای کتاب


تعریف شورای کتاب جدید
تعریف شورای کتاب

تعریف شورای کتاب جدید

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول و آثار ارجاع شده به شورای کتاب دراین جدول شورای کتاب نمایش داده می شود دراین قسمت شورای کتاب جدید را تعریف می کنیم

تعریف عضو شورای کتاب

دراین قسمت میتوان از جدول لیست کاربران فردی را به عنوان شورای کتاب انتخاب کرده . دراین قسمت لیست آثار ارجاع شده به این شورای کتاب هم قابل مشاهده است

تصاویر