تأیید استاد

تأیید استاد


جدول نمونه های ارجاع شده از طرف دانشجو به استاد مورد نظر
تأیید و پرداخت هزینه نمونه از اعتبار

جدول نمونه ها

جدول نمونه های ارجاع شده از طرف دانشجو به استاد مورد نظر

تایید و پرداخت هزینه نمونه از اعتبار

دراین قسمتی اعتباری که دانشگاه اعلام می شود و دانشجو ها با استفاده از این اعتبار نمونه های خود را پرداخت می کنند

تصاویر