طرف قرار داد

طرف قرار داد


امکان ثبت قراردادهای جدید
امکان گزارش گیری از هر قرارداد و استاد امکان آپلود فایل اکسل برای ثبت اساتید

امکان ثبت قراردادهای جدید

دراین قسمت میتوان قرار دادهای جدیدی را تعریف کرد.

تایید و پرداخت هزینه نمونه از اعتبارامکان گزارش گیری از هر قرارداد و استاد

دراین قسمت قسمت میتوان هزینه ی نمونه با استفاده از اعتبار پرداخت نمود امکان گزارش گیری از قرار دادها واساتید دراین قسمت هم وجود دارد

آپلود فایل اکسل

دراین قسمت میتوان فایل اکسلی را برای ثبت استاد آپلود کرد.

تصاویر