کاربران

کاربران


امکان تعریف بی نهایت کاربر
امکان دسته بندی کاربران
امکان گروه دانشجویان و در نظر گرفتن تخفیف در ماژول

تعریف کاربران

امکان تعریف بی نهایت کاربران وجود دارد.

امکان تعریف گروه های کاربری

امکان تعریف گروه های کاربری برای کاربران مختلف وجود دارد.

تعریف گروه دانشجویان

امکان گروه دانشجویان و در نظر گرفتن تخفیف در ماژول هر فرد .

تصاویر