پنل ویراستار

پنل ویراستار


درخواست ها ی رسیده به ویراستار
درخواست های در حال بررسی توسط ویراستار
درخواست های بررسی شده توسط ویراستار
راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

درخواست ها ی رسیده به ویراستار

شامل درخواست هایی هستند که به ویراستاری خاص که لاگین کرده است رسیده است دراین حالت شامل جدولی با جستجوی هوشمند است که اثری که به این ویراستار رسیده نمایش می دهد وبا کلیک بر روی اثر میتوان برروی اثر یادداشت گذاشت وآن اثر را ثبت نهایی ویا حتی ثبت اولیه کرد در صورتی که تعداد مشخصی از ویراستار ها این اثر را ثبت نهایی کردند وضعیت اثر تکمیل ویراستاری شده می شود دراین حالت اثر را میتوان تغییر وضعیت دادبه:
ارجاع به کارشناس
ارسال به صفحه آرا
امکان گزارش گیری وجود دارد.

درخواست های درحال بررسی توسط ویراستار

درخواست هایی هستند که به عضو ویراستار خاصی رسیده است وآن درخواست در وضعیت ثبت اولیه یا تاخیرنظرات ویراستار قرار دارند وبا کلیک بر روی اثر میتوان برروی اثر یادداشت گذاشت وآن اثر را ثبت نهایی ویا حتی ثبت اولیه کرد در صورتی که تعداد مشخصی از ویراستار ها این اثر را ثبت نهایی کردند وضعیت اثر تکمیل ویراستاری شده می شود دراین حالت اثر را میتوان تغییر وضعیت دادبه:
ارجاع به کارشناس
ارسال به صفحه آرا
امکان گزارش گیری وجود دارد.

درخواست های بررسی شده توسط ویراستار

درخواست هایی هستند که به عضو ویراستار خاصی که لاگین کرده است رسیده و وضعیت ان در خواست یا ثبت نهایی هستند دراین حالت اثر را میتوان مشاهده کرد امکان گزارش گیری وجود دارد.

راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

با استفاده از دکمه میتوانید با توجه به دسترسی هایی که دارید راهنمای مربوط به هرپنل را مشاهده نمایید

تصاویر