ماژول ویراستار

ماژول ویراستار


تعریف ویراستار جدید
تعریف عضو ویراستار
تعریف سرپرست ویراستار

تعریف ویراستار جدید

شامل جدول هوشمند و جستجوی هوشمند بر روی تمام ستون های جدول و آثار ارجاع شده به صفحه آرا دراین جدول ویراستار نمایش داده می شود دراین قسمت ویراستار جدید را تعریف می کنیم

تعریف عضو ویراستار

دراین قسمت میتوان از جدول لیست کاربران فردی را به عنوان عضو ویراستار انتخاب کرده وآن فرد را به عنوان عضو ویراستار تعریف کنیم. دراین قسمت لیست اعضای این ویراستار هم قابل مشاهده است

تعریف سرپرست ویراستار

دراین قسمت افرادی که عضو ویراستار هستند قابل مشاهده هستند که میتوان ان فرد را به عنوان سرپرست ویراستار انتخاب ودکمه سرپرست شود را انتخاب وعضو کار گروه مورد نظر را سرپرست کرد.

تصاویر